verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Praso, handelsnaam van de onderneming Praso (eenmanszaak – BTW NR: BE08 0224 7210) met zetel in de Vossekotstraat 20 te 9100 Sint-Niklaas, en de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professional is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Praso steeds bij voorrang toegepast worden. Door het aanvaarden van een offerte, zowel op papier als via digitale kanalen zoals e-mail of sms, erkent de klant dat Praso hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen

Praso kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen.

Artikel 3. Prijsoffertes Praso

Prijsoffertes van Praso zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever en gelden slechts voor zover deze gegevens actueel, correct en volledig zijn. Door Praso opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes zijn bovendien steeds exclusief meerwerken, t.t.z.. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte.

Praso behoudt het recht om zijn prijzen op lopende overeenkomsten te wijzigen. De klant wordt steeds 2 maand van tevoren op de hoogte gebracht van eventuele prijswijzigingen.

Artikel 4. Annulatie en herroepingsrecht

4.1 Herroeping: Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst.De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@praso.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Praso op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden aan uurtarief.

4.2 Annulatie: In het geval dat de overeenkomst wordt opgezegd, betaalt de klant de gepresteerde uren aan uurtarief. Als Praso nog geen diensten gepresteerd heeft, wordt er een schadevergoeding van 30% van de offerteprijs aangerekend.

Artikel 5. Facturatie

De factuur wordt aan de klant bezorgd na aflevering van de diensten. Maandelijkse dienstverlening wordt gefactureerd op driemaandelijkse basis.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

De klant dient aan Praso binnen de 60 werkdagen na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen worden afgeleverd. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden. Praso mag de opdracht niet als opgeleverd beschouwen door de klant 2 maal aan te manen tot aanlevering van de nodige input.

Artikel 7. Termijn

Indien er een streefdatum wordt opgegeven aan de klant, is deze steeds indicatief en niet bindend. Bijgevolg kan een overschrijding hiervan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Praso om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 8. Persoonsgegevens

Praso gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Praso de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie.

Artikel 9. Aansprakelijk

Praso kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

Praso is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste of gewijzigde inhoud en de gevolgen hiervan.

Praso kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, behoudens ingeval van bedrog. Praso zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Praso of een aangestelde.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Praso geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent elke vorm van schriftelijke communicatie zoals SMS, Whatsapp, e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 10. Software Aansprakelijkheid

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. De klant wordt geacht zijn inloggegevens niet te delen met derden en gebruik te maken van veilige netwerken bij het inloggen met de door Praso aangeleverde inloggegevens.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden

11.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

11.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Praso ontwikkelde sites en webapplicaties.

11.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Praso te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Praso onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Praso waarvan hij kennisneemt.

11.4. Het geleverde materiaal aan Praso dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

11.5. Praso kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Praso hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Praso te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Praso moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Artikel 12. Hosting, verlenging en Domeinnaam

12.1 De hostingdiensten worden door Praso voor de klant verzorgd. De hostingsdiensten worden gefactureerd via maandelijkse en/of driemaandelijkse en/of jaarlijkse facturen.

12.2. De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt, zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan Praso overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Praso.

12.3. Wordt de factuur niet tijdig betaald door de klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Praso niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

12.4 Wanneer klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan Praso zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. De klant heeft dan geen recht op de website of webshop back-up.

12.5 Webhosting informatie:

https://www.combell.com/

Combell nv

Met maatschappelijke zetel te

Skaldenstraat 121, 9042 Gent

KBO onder nummer 0541.977.701

12.6 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Praso wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Praso van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Praso kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Praso eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkages en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Praso geen controle heeft, bevrijden Praso, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

14.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Praso tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 15. Portfolio

15.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Praso ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio. Bijgevolg mag Praso deze diensten publiceren op sociale media, eigen website, e-mails of andere commerciële communicatie. Hiervoor mag ook het logo en andere huisstijlelementen van de klant gebruikt worden.

15.2 De klant gaat ermee akkoord dat Praso een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by Praso“ op de geleverde website, webshop of andere diensten zoals sociale media, blogs of andere.

Artikel 16. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Praso en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

RPR Gent

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Praso onder de bedrijfsnaam Praso. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de aangestelde rechtbank.

Algemene voorwaarden Praso – 2023

BTW: BE0802247210

web design praso sint-niklaas

kom vrijblijvend langs

Startersdeal

20% korting

van 15/09 tot 15/10

formulier verzonden

Wij sturen een bevestiging per mail, bekijk uw spamfolder als hij niet onmiddellijk aankomt.